آرمان وب؛ تفکر آرمانی، نتیجه آرمانی

چگونگی فارسی کردن پوسته وردپرس

چگونگی فارسی کردن پوسته وردپرس در این مقاله قصد داریم نحوه فارسی سازی پوسته وردپرس و ترجمه افزونه وردپرس را آموزش دهیم که برای دانستن این موضوع میتوانید مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

شرایط لازم برای ترجمه

آشنا بودن با زبانHTML وCSS برای ترجمه قالب- آشنایی با زبانPHP –اضافه کردن قابلیت ترجمه - ساخت فایل ترجمه –اجرا کردن فایل ترجمه توسط افزونه/قالب

افزودن قابلیت ترجمه شدن

ابتدا  باید تمامی متن ها در افزونه/قالب را با استفاده از توابع مخصوص ترجمه فراخوانی کنید تابع های مورد استفاده ترجمه‌ در وردپرس دو تابع __ وe_ هستند٬ فرق این دو تابع این است که تابع __ مقدار داده ی خود را بر میگرداند اما  تابعe_ مقدار داده خود را چاپ می‌کند.

این تابع ها دو آرگومان دریافت می کنند که آرگومان اول عبارت مورد نظر برای ترجمه را دریافت میکند و آرگومان دوم عبارت ترجمه شده را قبول میکند. سعی شود از قوانین نام گذار توابع در این آرگومان ها استفاده شود.

استفاده از تابع e__

<div class="post-date">the post date is</div>

به طور مثال کد های بالا را با تابع  e__را به صورت زیر تغییر میدهیم

<div class="post-date"><?php  _e('the post date is','shakhes'); ?></div>

 

استفاده از تابع __

<div class="post-date"><?php  next_posts_link('« Previous Entries'); ?></div>

که به صورت زیر تغییر میدهیم

<div class="post-date"><?php  next_posts_link(__('« Previous Entries','shakhes')); ?></div>

 

ایجاد فایل ترجمه

-ابتدا برنامه poEditرا دانلود کرده و اجرا میکنیم

-از منوی فایل گزینه New catalogرا کلیک انتخاب کرده و در پنجره جدید یک نامی وارد میکنیم.

-و در قسمت pathمسیر فایل ترجمه را تنظیم میکنیم و روی دکمه New Itemکلیک کنید و دوباره مسیر پوشه فایل ترجمه را وارد میکنیم

-به قسمت keywordمیرویم و دکمه New itemرا کلیک کرده وعبارت " __" را وارد میکنیم. سپس دوباره بر روی New item  کلیک میکنیم و و عبارت "e__"را وارد میکنیم.

- و روی دکمه OKکلیک کرده و یک نام برای فایل poخود انتخاب میکنیم برای فایل ترجمه fa_IRنامگذاری میکنیم و برای افزونه نام shakhes-fa_IRرا انتخاب میکنیم.

-پس از ذخیره سازی فایل poیک فایل با پسوند moدر کنار آن ایجاد میشود و باید در پوشه قالب قرار گرفته شود و اگر برای افزونه باشد باید پوشه افزونه قرار بگیرد

و برای استفاده از این فایل ها از توابع زیر استفاده میکنیم:

load_plugin_textdomain

 

و

load_theme_textdomain

 

و برای ترجمه قالب در ابتدای فایل headerبه صورت زیر وارد میکنیم

<?php load_theme_textdomain('shakhes'); ?>

 

و برای ترجمه افزونه در ابتدای خط اول فایل افزونه این خط کد را اضافه میکنیم

<?php load_plugin_textdomain('shakhes'); ?>

 

مشاوره و آنالیز آرمان وب

استرایگان

به مشاوره نیاز دارید

با خیال راحت تصمیم بگیرید،آرمان وب در کنار شماست
Tell Icon